Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEEPRUNWEAR.COM

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.deeprunwear.com . Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).

SPRZEDAWCĄ i ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:

DEEP BOX DESIGN Dariusz Żak ul.Damrota 32g/4 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.
535 079 211 e-mail: contact@deeprunwear.com
Dane rejestrowe rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 7491816989, REGON: 361167269
Numer rachunku bankowego:
65 1750 0012 0000 0000 2878 8339

§ 1. DEFINICJE
SKLEP INTERNETOWY
oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
KONSUMENT-KLIENT-KUPUJĄCY, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, precyzyjna definicja Kodeks Cywilny Art.22.
PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
REGULAMIN niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
ZAMÓWIENIE oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
NEWSLETTER usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.
SPRZEDAWCA - firma DEEP BOX DESIGN Dariusz Żak
USŁUGODAWCA - firma DEEP BOX DESIGN Dariusz Żak
USŁUGOBIORCA - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Wszelkie zwroty towaru, reklamacje oraz listy prosimy kierować na adres:
ul. Damrota 32g/4 , 47-220 Kędzierzyn-Koźle lub contact@deeprunwear.com

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
-urządzenie z dostępem do Internetu
-przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies

Dla złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4. ZAKUPY W SKLEPIE
1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (lecz nie zawierają podatku VAT 23%).
2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.
3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.
4. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
5.
Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5. PŁATNOŚCI
1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze wysłanych produktów;
2. przedpłata przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia;
3. system płatności online Dotpay.pl,
obsługiwany przez firmę Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków.
4
. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 2 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
5. SPRZED
AWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
6. W przypadku zakupu produktów tworzonych według projektu klienta lub produktów z katalogu ze zmodyfikowanymi wymiarami podanymi przez klienta wymagana jest zaliczka.

7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
8.Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
2. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.
3. Zakupione produkty wysyłamy firmą kurierską GLS lub firmą kurierską InPost – Paczkomaty
4.
Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
5.Termin realizacji zamówienia określony jest w karcie produktu.
6. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
7. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
8. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania na rachunku bankowym.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. KONSUMENT ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana (m.in. odzież na specjalne zamówienie i według projektu klienta) wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA .
5. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”.
6. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
7. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym KONSUMENT wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
8. Poniżej znajduje się link do formularza odstąpienia od umowy:
www.deeprunwear.com/pliki/formularz_odstapienia_od_umowy_DeepRunWear_com.pdf

§ 8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana (m.in. odzież na specjalne zamówienie i według projektu klienta) wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA .

§ 9. REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru KUPUJĄCY ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
-
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
-
przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
-
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wad.
3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt własny.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
5. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy bez wad.
6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KUPUJĄCY może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli KUPUJĄCYM jest przedsiębiorca,SPRZEDAWCA może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
7. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

8. Wizualizacja wzoru przygotowana przez nas jest zapisana w systemie kolorów RGB. Sposób odwzorowania kolorów może różnić się zależnie od urządzenia, na którym będzie oglądana wizualizacja. Z racji tych różnic zastrzegamy sobie prawo do odstępstw w kolorach na poziomie od 5 do 10% pomiędzy tym co widać na wizualizacji, a finalnym produkcie. Po akceptacji przez Państwa wizualizacji, w tym sprawdzeniu rozmieszczenia elementów oraz prawidłowości logotypów, elementów wizualnych, tekstów oraz kolorów, produkt nie podlega reklamacji.


§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili przez okres trzech miesięcy.
2. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
3. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać z mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

§ 11. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest SPRZEDAWCA.
2. Dane osobowe KUPUJĄCEGO przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 12. ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do trzech miesięcy od wydania towaru Kupującemu.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5.
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy:

§ 14. KONTO SKLEPU DEEPRUNWEAR.COM
1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli KUPUJĄCEGO, KLIENTA
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: contact@deeprunwear.com , czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 15. USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI TECHNICZNE SKLEPU DEEPRUNWEAR.COM
1. SPRZEDAWCA w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi: utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w sklepie internetowym; przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym; za zgodą KLIENTA przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter".
2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.

4. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
5. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

§ 16. REGULAMIN NEWSLETTERA SKLEPU DEEPRUNWEAR.COM
1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
4 .Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: contact@deeprunwear.com , co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
6. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
7. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
8. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
9. Poniżej link bezpośredni do formularza odstąpienia od umowy:
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY